برنامه های ویژه انقلاب ۵۷ ایران، مصاحبه رادیو نینا با مظفر محمدی