مصاحبه رادیو نینا، بخش اول امان کفا در خصوص سفر محمود هاشمی شاهرودی، بخش دوم فواد عبداللهی و مسئله اعتراضات جلوی زندان اوین. بخش سوم سخنرانی هیمن خاکی در آکسیون همبستگی با اعتراضات مردم ایران